Informacje o przedsibiorstwie

Przedsibiorstwo Handlowo Usugowo Transportowe "EP,a" Edmund Pestka powstao w 1987 roku. Baza naszej firmy mieci si?w Krotoszynie przy ul. Kobyliskiej 10a. Mamy przyjemno suy?klientom dowiadczon?kadr?pracownicz?oraz wasn?bogat?baz?sprztowo-transportow?..Oferta firmy

Gwnym przedmiotem naszej dziaalnoci jest wynajem sprztu cikiego, wynajem koparek (koparki do wyburze?, roboty ziemno-budowlane (m. in. rozbirki budynkw, rozbirki obiektw, wyburzanie budynkw, wyburzenie obiektw mao i wielkogabarytowych, kruszenie betonu, budowa hal magazynowych, placw parkingowych, usugi dwigowe do 40 ton, usugi transportowe w tym transport ponadgabarytowy do 40 ton, usugi kruszarki - zaadunek i rozadunek kruszyw, wgla, miau, sprzeda?zomu, produkcja paskw wzmacniajcych). Specjalizujemy si?rwnie?w dziedzinie chemicznej obrbki metali - fosforanowanie manganowe (przeciwcierne). Ponadto w ramach usug dodatkowych demonta?pojazdw (kasacja pojazdw).

Dysponujemy: Kopark?gsienicow?O&K RH 12.5, Kopark?gsienicow?DOOSAN DX 340LC, kopark?koow?DOOSAN DX 210W, kruszark?szczkow?McCloskey C50, przesiewaczem McCloskey S130, adowark?WARYSKI 856, dwig LIEBHERR 40 ton.